Avís legal

GRÀFIQUES SUPERGRAF, S.A. (d'ara endavant SUPERGRAF), amb domicili a Barcelona, Carrer Àliga, 10 amb NIF A58037029. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 6628, Llibre 5909, Foli 35, Fulla número 78.203, és titular del lloc web www.adngrafic.cat (d'ara endavant el "Portal Web"), a través del qual es pretén informar als Usuaris sobre els serveis de copisteria e impremta que s'ofereixen.

Condicions d'ús

Les presents condicions d'ús tenen com a finalitat regular tant l'accés a la informació del Portal Web així com les relacions comercials que puguin derivar-se de la sol·licitud de pressupostos o informació que l'Usuari pugui sol·licitar a través de correu electrònic publicat al Portal Web. L'accés i ús de la web www.adngrafic.cat atorga la condició d'Usuari/a al/a la visitant i implica la total acceptació, sense reserves per part del/de la usuari/a de les presents Condicions d'Ús.

Tant la navegació, com la utilització de qualsevol servei d'aquest Portal Web suposen l'acceptació de les presents Condicions d'Ús que regulen les normes d'ús, responsabilitats i drets en la navegació d'aquest Portal Web, entre SUPERGRAF i de l'Usuari.

SUPERGRAF podrà en tot moment i sense previ avís modificar les presents Condicions d'ús, exposades en aquest Portal Web, publicant aquestes modificacions en el mateix i amb la finalitat de que puguin ser conegudes pels Usuaris, sempre abans de visitar el Portal Web.

Objecte

www.adngrafic.cat és una pàgina web on els Usuaris poden informar-se dels diferents serveis que ofereix SUPERGRAF. En aquest sentit, SUPERGRAF, es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, els serveis, els productes i les condicions requerides per al seu ús.

Condicions d'Accés i utilització de www.adngrafic.cat

Accés del Portal Web: L'accés al Lloc Web és gratuït, excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per l'Usuari. La utilització i accés al Portal Web, NO requereix el registre previ de l'Usuari.

Obligació de fer un ús correcte del Portal Web

L'Usuari es compromet a la correcta utilització del Portal Web i de les utilitats que se li proporcionin d'acord amb la Llei, les presents condicions d'ús i, si escau, les condicions de compra, les instruccions i avisos que se li comuniquin, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

L'Usuari està obligat a realitzar un ús exclusiu del Portal Web i tots els seus continguts, per a finalitats lícites i no prohibides, que no infringeixin la legalitat vigent i/o puguin resultar lesius dels drets legítims de SUPERGRAF o de qualsevol tercer i/o que puguin causar qualsevol dany o perjudici de forma directa o indirecta.

De conformitat amb el que es disposa anteriorment, s'entén per contingut,  sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu: els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font (d'ara endavant, el/els "Contingut / s").

De conformitat amb la Llei, les presents Condicions d'Ús, els altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, i, en particular, l'Usuari es compromet a no:

 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès, o es realitzi, si cas, pels botons habilitats per SUPERGRAF per a xarxes socials.
 • Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el "copyright" i altres dades identificatives de la reserva de drets del Portal Web SUPERGRAF o de qualsevol un altre mig tècnic establerts per al seu reconeixement.
 • Utilitzar qualsevol dels continguts del Portal Web amb finalitats il·lícites, prohibides en aquestes Condicions d'Ús, lesius dels drets i interessos de tercers.

L'Usuari es compromet, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material propietat d'aquest Portal Web, així com a abstenir-se de realitzar actes, que:

 • De totes maneres siguin contraris, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i, en la resta de la legislació;
 • Indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la Llei, a la moral i bons costums generalment acceptats o, a l'ordre públic;
 • Siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats o extemporanis, de manera que indueixin o puguin induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
 • Es trobin protegits per qualssevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar;
 • Constitueixin, si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixin competència deslleial o vulnerin les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.
 • Incorporin virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d'equips informàtics (maquinari i programari) del
  Portal Web SUPERGRAF.
 • Provoquen per les seves característiques dificultats en el normal funcionament dels serveis que s'ofereixen per aquest Portal Web.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest Portal Web i els seus Continguts, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, inclosos els dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, així com el programari, els noms comercials, marques, obres, il·lustracions, fotografies o dibuixos industrials i qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial:

 • Són propietat i titularitat de SUPERGRAF o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en aquest Portal Web.
 • Estan protegits per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. En cap cas s'entendrà que SUPERGRAF concedeix cap llicència o renúncia, transmissió, cessió total o parcial dels drets esmentats, així com tampoc es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, transformació, explotació, reproducció , distribució o comunicació pública sobre aquests continguts, sense la prèvia autorització expressa i per escrit de SUPERGRAF o dels titulars corresponents. L'usuari només pot utilitzar aquest Portal Web i els seus Continguts per a l'objecte d'aquestes Condicions d'Ús, qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà de l'Usuari per obtenir la prèvia autorització expressa i per escrit de SUPERGRAF.

Cookies

www.adngrafic.cat (http://www.adngrafic.cat), utilitza cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies s'associen únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l'usuari. Les cookies de SUPERGRAF, no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. SUPERGRAF xifra les dades identificatives de l'Usuari per obtenir una major seguretat.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Per utilitzar el Portal Web, no resulta necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per SUPERGRAF, encara que aquesta última no es responsabilitza que la desactivació de les cookies impedeixi el bon funcionament del Portal Web i, sense perjudici que , en aquest cas serà necessari que l'Usuari es registri cada vegada que accedeixi a un servei que requereixi la introducció de les seves dades.

Enllaços a webs d'emplenament

En cap cas l'existència de hiperenllaços en llocs web aliens a aquest lloc web implicarà l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi el hiperenllaç, ni l'acceptació per part de SUPERGRAF, dels els seus continguts o serveis.

En qualsevol cas, SUPERGRAF no es responsabilitza de l'ús o el contingut de webs de tercers que puguin enllaçar amb aquest Portal web.

Contacte amb SUPERGRAF

Per a qualsevol pregunta o incidència amb l'ús de la Web, pot posar-se en contacte amb SUPERGRAF:

 • En el telèfon (+34) 93 431 67 32 de dilluns a divendres, de 9.00-13.00 h i de 15.00-17.30 h (a excepció dels dies festius).
 • Per e-mail, enviant un correu a info [at] adngrafic.cat

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les condicions d'ús aquest lloc web estan sotmeses a la legislació espanyola. Les controvèrsies que poguessin sorgir en relació amb aquestes es resoldran davant els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, i tindran competència exclusiva i excloent davant qualsevol altre fur.

Això serà sense perjudici de la competència dels Jutjats i Tribunals del domicili del consumidor, en el cas que l'usuari tingui la condició de consumidor segons el previst en la Llei 1/2007, per la qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris, així com altres lleis complementàries o la normativa vigent que la substitueixi a cada moment.